SMyhome Store
Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Màu Trắng ( White )

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Màu Trắng ( White )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.070.000đ

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Hồng Phấn ( Pink )

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Hồng Phấn ( Pink )

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.270.000đ

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Xanh Bọt Biển

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Xanh Bọt Biển

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.270.000đ

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Vàng Yellow

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Vàng Yellow

Kích thước: 206 x 108 x 152

3.270.000đ

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Vàng Mật Ong

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Vàng Mật Ong

Kích thước: 206 x 108 x 152

2.970.000đ

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Nâu Espresso

Bella 45125 - Giường 2 Tầng - Nâu Espresso

Kích thước: 206 x 108 x 152

2.970.000đ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Vàng Gỗ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Vàng Gỗ

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.570.000đ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Nâu Eps

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Nâu Eps

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.570.000đ

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Màu Trắng

B013 - Giường 3 Tầng - 1m2 - Màu Trắng

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.670.000đ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 -  Vàng Gỗ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 - Vàng Gỗ

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.370.000đ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 -  Nâu Eps

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 - Nâu Eps

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.370.000đ

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 -  Màu Trắng

B013 - 2 Tầng + 2 Hộc Kéo - 1m2 - Màu Trắng

Kích thước: 205 x 130 x 165

4.470.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Xanh Bọt Biển - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Xanh Bọt Biển - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

4.170.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Vàng Yellow - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Vàng Yellow - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

4.170.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Vàng Gỗ - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

3.870.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Nâu Espresso - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

3.870.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Màu Trắng - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Màu Trắng - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

3.970.000đ

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Hồng Phấn - 1m4 x 2m

Bella 45128 - 2 Tầng + 2 Hộc Tủ - Hồng Phấn - 1m4 x 2m

Kích thước: 205 x 145 x 177

4.170.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ Áo Cánh Suốt ( Nâu - Walnut ) - Panel

Gỗ Sồi 09 - Tủ Áo Cánh Suốt ( Nâu - Walnut ) - Panel

Kích thước: 105 x 60 x 200

5.370.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 6 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 6 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.270.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 5 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 5 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 80 x 40 x 120

3.070.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 3 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 3 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.470.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 2 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 2 Ngăn ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.370.000đ

Gỗ Sồi 05 - Nâu + Trắng : 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 05 - Nâu + Trắng : 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 2 Cánh - 1m05

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ Áo 2 Cánh - 1m05

Kích thước: 105 x 60 x 200

5.270.000đ

Gỗ Sồi 02 - Tự Nhiên - 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 02 - Tự Nhiên - 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.070.000đ

Gỗ Sồi 02 - Tủ 6 Ngăn ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 02 - Tủ 6 Ngăn ( Tự Nhiên )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.170.000đ

Gỗ Sồi 02 - Tủ 5 Ngăn ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 02 - Tủ 5 Ngăn ( Tự Nhiên )

Kích thước: 80 x 40 x 120

2.970.000đ

Gỗ Sồi 02 - Tủ 3 Ngăn ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 02 - Tủ 3 Ngăn ( Tự Nhiên )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.370.000đ

Gỗ Sồi 02 - Tủ 2 Ngăn ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 02 - Tủ 2 Ngăn ( Tự Nhiên )

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.270.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ Áo 3 Ngăn Phải ( Nâu - Walnut ) - Lá Sách
Gỗ Sồi 09 - Tủ 6 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 6 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.270.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 5 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 5 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Kích thước: 80 x 40 x 120

3.070.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 3 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 3 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.470.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 2 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Gỗ Sồi 09 - Tủ 2 Ngăn ( Nâu - Walnut )

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.370.000đ

Gỗ Sồi 09 - Nâu Walnut : 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 09 - Nâu Walnut : 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 7 Ngăn - 125 x 42 x 78 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 7 Ngăn - 125 x 42 x 78 cm

Kích thước: 125 x 42 x 78

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn - 85 x 40 x 100 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn - 85 x 40 x 100 cm

Kích thước: 85 x 40 x 100

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

Kích thước: 120 x 45 x 50

2.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu - 120 x 40 x 75 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu - 120 x 40 x 75 cm

Kích thước: 120 x 40 x 75

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

Kích thước: 90 x 40 x 180

3.970.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Bàn Sofa , Bàn Coffee - 120 x 55 x 45 cm
Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 7 Ngăn - 125 x 42 x 78 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 7 Ngăn - 125 x 42 x 78 cm

Kích thước: 125 x 42 x 78

3.370.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 5 Ngăn - 85 x 40 x 100 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 5 Ngăn - 85 x 40 x 100 cm

Kích thước: 85 x 40 x 100

3.070.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 2 Cánh + 3 Ngăn - 100 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 2 Cánh + 3 Ngăn - 100 cm

Kích thước: 100 x 48 x 80

2.670.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Kệ Ti Vi - Cánh Gỗ - 120 cm

Kích thước: 120 x 45 x 50

2.370.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 120 cm

Kích thước: 90 x 40 x 120

2.270.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Kệ 2 Cánh Kính - 90cm

Kích thước: 90 x 40 x 180

4.070.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 5 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 5 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 80 x 40 x 120

3.070.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 3 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 3 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.470.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 2 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 2 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.370.000đ

Gỗ Sồi 01 - Vàng + Trắng - 1m4 x 2m

Gỗ Sồi 01 - Vàng + Trắng - 1m4 x 2m

Kích thước: 210 x 152 x 100

4.270.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn + Kính 70 x 90 cm

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn + Kính 70 x 90 cm

Kích thước: 120 x 40 x 170

4.240.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 6 Ngăn ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 7 Ngăn + Kính 70 x 90 cm

Gỗ Sồi - Kín Chân : Tủ 7 Ngăn + Kính 70 x 90 cm

Kích thước: 125 x 42 x 180

4.340.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Giữa - 90 cm ( Hậu Thông )
Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ 2 Ngăn Dưới - 90 cm ( Hậu Thông )
Gỗ Sồi 04 - Kệ Ti Vi - 150 x 44 x 60 cm

Gỗ Sồi 04 - Kệ Ti Vi - 150 x 44 x 60 cm

Kích thước: 150 x 44 x 60

2.770.000đ

Gỗ Sồi 04 - Kệ Cánh Kính - 90 x 40 x 180 cm

Gỗ Sồi 04 - Kệ Cánh Kính - 90 x 40 x 180 cm

Kích thước: 90 x 44 x 180

3.370.000đ

Gỗ Sồi 04 - Kệ 5 Tầng - 90 x 40 x 180 cm

Gỗ Sồi 04 - Kệ 5 Tầng - 90 x 40 x 180 cm

Kích thước: 90 x 44 x 180

2.870.000đ

Gỗ Sồi 04 - Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 110 cm

Gỗ Sồi 04 - Kệ 3 Tầng - 90 x 40 x 110 cm

Kích thước: 90 x 40 x 110

2.170.000đ

Gỗ Sồi 04 - Bàn Sofa , coffee - 100 x 60 x 47 cm

Gỗ Sồi 04 - Bàn Sofa , coffee - 100 x 60 x 47 cm

Kích thước: 110 x 60 x 47

2.170.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ 2 Ngăn - 50 x 40 x 60 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 2 Ngăn - 50 x 40 x 60 cm

Kích thước: 50 x 40 x 60

1.270.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ 1 Ngăn - 50 x 40 x 60 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 1 Ngăn - 50 x 40 x 60 cm

Kích thước: 50 x 40 x 60

1.070.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ  3 Ngăn + 1 Cánh - 90 x 44 x 80 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 3 Ngăn + 1 Cánh - 90 x 44 x 80 cm

Kích thước: 90 x 44 x 80

2.170.000đ

Gỗ Sồi 04 - Trọn Bộ - 2 Đôn Trang Trí

Gỗ Sồi 04 - Trọn Bộ - 2 Đôn Trang Trí

Kích thước: 60 x 44 x 55

1.270.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ 7 Ngăn - 135 x 44 x 75 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 7 Ngăn - 135 x 44 x 75 cm

Kích thước: 135 x 44 x 75

3.070.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ 5 Ngăn - 100 x 44 x 100 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 5 Ngăn - 100 x 44 x 100 cm

Kích thước: 100 x 44 x 100

2.870.000đ

Gỗ Sồi 04 - Tủ 3 Ngăn + 3 Cánh - 136 x 44 x 75 cm

Gỗ Sồi 04 - Tủ 3 Ngăn + 3 Cánh - 136 x 44 x 75 cm

Kích thước: 136 x 44 x 75

3.370.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - Không Kính - 160 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - Không Kính - 160 cm

Kích thước: 160 x 42 x 50

3.570.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 160 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - Cánh Kính - 160 cm

Kích thước: 160 x 42 x 50

3.670.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - 90 x 42 x 50 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Ti Vi - 90 x 42 x 50 cm

Kích thước: 90 x 42 x 50

2.370.000đ

 
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
 
Đổi trả hàng trong ngày đầu
Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.